Certificaten

Bij zowel J. van Esch BV, Gebr. van Esch Wegenbouw BV als A. van Casteren Tilburg BV kunt u ervan op aan dat de werkzaamheden veilig, deskundig en kwalitatief worden uitgevoerd. Veel certificaten onderstrepen onze kennis, kunde en professionaliteit. Op deze pagina zetten we ze per organisatie voor u op een rij.

Certificaten die geldig zijn voor alle drie de organisaties:

 • ISO 9001: 2015:
  Met dit certificaat tonen we aan dat we voldoen aan de Internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.
 • ISO 14001: 2004:
  Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat wij structureel aandacht besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Het is een standaard op het gebied van milieumanagement om de milieurisico’s van de bedrijfsvoering te beheersen en indien mogelijk te verminderen.
 • VGM Checklist Aannemers VCA 2008/5.1:
  VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee we objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
 • CO2 Prestatieladder, niveau 5:
  Doel van de ladder is bedrijven stimuleren om de eigen CO2-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Klik hier om het certificaat te bekijken.
 • BRL 9101 Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering:
  Met dit certificaat zijn we gerechtigd om op autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom bij werk in uitvoering verkeersmaatregelen te plaatsen om een optimale veiligheid te bereiken voor weggebruikers, werknemers, verkeersvoorzieningen en wegwerkers.

Aanvullende certificaten voor J. van Esch BV en Gebr. van Esch Wegenbouw BV

 • Bewijs van vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars van afvalstoffen:
  Benodigd bij het vervoeren of inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Aanvullende certificaten voor J. van Esch BV

 • Groenkeur BRL Boomverzorging:
  Voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.
 • BRL Dak- en gevelbegroeiing:
  Dit certificaat uitsluitend weggelegd voor specialisten op het gebied van dakbegroeiing en gevelbegroeiing. We zijn hiermee gerechtigd om gevelbegroeiing te ontwerpen, in te richten, aan te leggen en/of te onderhouden waarbij de constructieve elementen zijn gescheiden van het grondwater.
 • BRL Groenvoorzieningen: Eisen voor de realisatie tot en met de oplevering van diverse groenvoorzieningen die aangeven dat het om een deskundig en gespecialiseerd bedrijf gaat. Door het bezit van dit certificaat mogen wij de aanleg en het onderhoud verzorgen van openbare of semi openbare terreinen, parken, landschappen en dergelijke.
 • Erkenningsregeling bosaannemers (ERBO):
  Regeling om professionele gekwalificeerde aannemers van boswerk te onderscheiden van niet gekwalificeerde bedrijven. Met dit certificaat zijn we gerechtigd om de aanleg, het onderhoud of andere werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de bosbouw.

Aanvullende certificaten voor A. van Casteren Tilburg BV

 • BRL SVMS 007 Milieukundig slopen:
  Certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Dit certificaat geeft aan dat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal staan bij ons.
 • BRL 7001 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem: 
  Dit procescertificaat geeft ons erkenning tot het uitvoeren van landbodemsaneringen op de conventionele methode.
 • BRL 9335 “Grond” protocol 1 en 4:
  Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat onze producten milieu hygiënisch zijn gekeurd, zowel de individuele partijen als de samengestelde grondproducten volgens de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.
 • BRL SC-530 Asbestverwijdering 07-C 070168:
  Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de eisen op het gebied van asbestverwijdering op het gebied van arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu.

Aanvullende certificaten voor Gebr. van Esch Wegenbouw BV

 • Erkenningsregeling bestratingen (SEB):
  Certificatieregeling om het kwaliteitsniveau voor bestratingen aan te geven. Het geeft aan dat wij continue voldoen aan een hoge standaard.