Met onze werkzaamheden proberen we de natuur en ecologie maximaal te respecteren. Ook werken we dagelijks aan de reductie van onze CO2 footprint. Denk aan schonere brandstoffen, hergebruik van duurzame producten, elektrische machines en een uitgebreide grond en reststoffenbank die de circulariteit van onze grondstoffen waarborgt. Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact, blijkt al uit het feit dat we niveau 5 van de CO2-prestatieladder hebben gehaald. Daarmee behoren we tot een selecte groep bedrijven in Noord-Brabant die in bezit is van dit certificaat.

Uitstoot scope 1, brandstof

Hieronder presenteren we de waardes van de afgelopen jaren. Voor de status in de voortgang wordt verwezen naar de voortgangsrapportages.

 

 

 

Uitstoot scope 2, ingekochte energie

Binnen scope 2 wordt de uitstoot veroorzaakt door de inkoop van grijze stroom. Door onze zonnepanelen wordt deze sterk gereduceerd. Hieronder zijn de waardes van de afgelopen jaren weergegeven.

 

Uitstoot scope 3, inkoop, afval en transport

Door het bepalen van onze upstream en downstream scope 3 emissies is de levenscyclus van onze producten/diensten in beeld gekomen. Inkoop, afval en transport zijn de belangrijke factoren.

Uitstoot scope 3, inkoop, afval en transport

Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses uitgevoerd:

  1. Ketenanalyse Groenafval en Bokashi;
  2. Ketenanalyse Woon-werkverkeer.

Ketenanalyse Groenafval en Bokashi

Bokashi is een methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Het wordt traditioneel gebruikt om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren.

Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal en op elke schaalgrootte gemaakt worden. Thuis kunnen etensresten in een speciale emmer vermengd worden met een startcultuur. Hierdoor gaan de etensresten ook fermenteren. De Bokashi wordt na enkele weken ingegraven in de bodem. Op grote schaal worden organische resten goed verdeeld in laagjes waaraan kleimineralen, zeeschelpenkalk en micro-organismen worden toegevoegd. Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Houtachtig materiaal moet eerst worden gehakseld. De hoop wordt luchtdicht afgedekt (zoals bij inkuilen) en 8 tot 10 weken zuurstofarm gefermenteerd. Compost kan temperaturen halen tot 70°C, maar bij Bokashi blijft de temperatuur onder 40°C: de energie blijft behouden en is er nagenoeg geen CO2-uitstoot. Koolstof en andere voedingstoffen worden behouden.

Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden. De biomassa moet een droge stofgehalte hebben van minimaal 25% en maximaal 50%. Een C/N (koolstof/stikstof) verhouding 20:1 kan verkregen worden door het combineren van verschillende soorten organisch materiaal.

Toepassingseffect:

  • Optimale voeding voor het bodemleven
  • Behoud van mineralen in het eigen bedrijf
  • Verhoogt de organische stofbalans
  • Vitale planten
  • Ziekte onderdrukkende bodem (meer weerbaar tegen ziekten)
  • Milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot);
  • Besparing afvoerkosten organisch materiaal

Ketenanalyse Woon-werkverkeer

De ketenanalyse “Woon-werkverkeer” is eveneens eind 2019 opgesteld. Deze ketenanalyse is afgesloten met een reductiedoelstelling. JvESCH wil in de periode 2019-2024 een reductie van 5% realiseren (medewerkers met bedrijfswagens zijn niet in de reductie meegenomen, omdat de emissies van de bedrijfswagens al in scope 1 zijn opgenomen). Dit zal bereikt gaan worden door medewerkers met een privé-auto binnen een woon-werkafstand van 12,5 km te motiveren voor 50% van de tijd te fiets te nemen, meer gebruik te maken van openbaar vervoer, samen rijden of elektrische fiets / e-bike. JvESCH wil met deze doelstelling een reductie realiseren van 1,3 ton CO2.

Bouwcirculair

JvESCH werkt samen met de overheid en ketenpartners om gezamenlijk de uitstoot van de beton cyclus te reduceren. Meedoen of meer informatie? Kijk op https://bouwcirculair.nl/.

BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen. BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair beton. Het organiseert netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam beton zijn moederbestek.nl (aanvullende bestekseisen) en de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton (voor EMVI projecten) ontwikkeld.

De doelstelling is om tussen nu en 2030 van zo’n 5% secundaire materialen in de bouwketen naar 50%.

In Nederland wordt bijna 95% van alle bij de sloop vrijkomende materialen gerecycled. Het vrijkomende steenachtige materiaal bijvoorbeeld, wordt gebroken en voornamelijk. als fundering voor wegen en gebouwen gebruikt. Dit betekent dat de bouw momenteel nog grotendeels gekenmerkt wordt door een lineaire structuur. We moeten versnellen naar een circulaire bouwsector waarin vrijkomende materialen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Beton wordt weer beton, hout weer hout, glas weer glas, etc. De keten moet gesloten worden!

De inzet bij circulair slopen is de verkregen grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de keten van de bouw. Een deel van dit materiaal is direct herbruikbaar in dezelfde functie en een deel wordt verwerkt tot circulaire grondstoffen. Dit alles binnen een zo kort mogelijke afstand van de slooplocatie om transport (en dus CO2-uitstoot) te beperken.

Wabico

JvESCH werkt samen met de overheid en ketenpartners om gezamenlijk de uitstoot van de beton

Een van onze duurzame projecten betreft Wabico. Dit is een project voor het opwekken van duurzame energie op het ecopark in Waalwijk. De biovergistingsinstallatie zet natuurlijk afval op een duurzame manier om in energie. Wij zijn medefinancierder van het project en de belangrijkste toeleverancier van natuur- en bermgras. Meer weten? Kijk eens op www.wabico.nl.

Geregistreerd bij SKAO.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Van Esch staat hierin geregistreerd. Bekijk hier de registratie.

Documentatie voortgangsrapporten:

CO2-Managementplan 2021

CO2-Managementplan 2020

Voortgangsrapportage 1e helft 2021

Voortgangsrapportage 2020

Voortgangsrapportage 1e helft 2020

Voortgangsrapportage 2019

Voortgangsrapportage 2019 – addendum

Voortgangsrapportage 1e helft 2019

Voortgangsrapportgage project 1e helft 2019

 

Historie:

Klik door om de pdfs kunnen zien.

2014 Halfjaarlijkse voortgang
2014 Emissie inventaris
2014 Ketenanalyse
2014 Reductieplan

2015 Halfjaarlijkse voortgang
2015 Emissie inventaris
2015 Ketenanalyse
2015 Reductieplan

2016 Halfjaarlijkse voortgang (mrt)
2016 Halfjaarlijkse voortgang (okt)
2016 Emissie inventaris
2016 Beton Ketelanalyse
2016 Biomassa Ketenanalyse
2016 Reductieplan

2017 Halfjaarlijkse voortgang (sept)
2017 Jaarlijkse voortgang
2017 Emissie inventaris
2017 Reductieplan