Vanaf 1 oktober 2018 is hard gewerkt aan het herinrichten van de Boxtelseweg en het Maurickplein te Vught. De meervoudig onderhandse opdracht, aan JvESCH toegekend door de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Vught, was complex. Jan Luteijn, Technisch Manager, licht toe: ‘Er deden zich nog flink wat wijzigingen voor na aanvang van het project. Zo was er een monumentale beuk die uiteindelijk niet gerooid mocht worden, waardoor zowel riooltracé en de rijbaan verlegd moest worden. Uiteindelijk besloot de rechter dat de ‘Maurickbeuk’ zou blijven, wat gevolgen had voor de beschikbare ruimte op het Maurickplein en het aantal parkeerplaatsen.’

Zorgen van omwonenden wegnemen

Er waren veel belanghebbenden betrokken bij het project. Naast gemeente Vught als opdrachtgever, had JvESCH ook te maken met de omwonenden. Zij namen kennis van de plannen tijdens een informatieavond vanuit de gemeente. De meest gehoorde reactie was dat zij het een mooi plan vonden maar zich zorgen maakten over de bereikbaarheid tijdens de aanpassing. ‘De gemeente huurde een externe partij in die de trap bij de voetgangersbrug over de A2 ging slopen. Een andere externe partij ging hier vervolgens een tijdelijke trap installeren. De werkzaamheden van deze partijen hebben wij in onze werkzaamheden ingepast’, vult Jan aan. ‘Terwijl de werkzaamheden in volle gang waren, zorgden we ervoor dat de brug te allen tijde bereikbaar was voor voetgangers.’

Flexibel meebewegen bij wijzigingen

En zo waren er nog meer externe actoren: nutsbedrijven haakten aan om alle gas- en waterleidingen en elektrakabels tijdens onze werkzaamheden te vervangen. Bij de rioleringswerkzaamheden kwamen we diverse onbekende kabels en leidingen tegen die onder de A2 doorgaan. Dit leidde ertoe dat het riool aangepast moest worden. Maar het meest speciaal was misschien wel dat NGE-onderzoekers (niet-gesprongen explosieven) en archeologen aan de slag gingen tijdens de graafwerkzaamheden. Er werd onder andere gezocht naar de Middeleeuwse Pieterskerk met begraafplaats die wellicht in het tracé moest zijn. Deze zou tot ongeveer 1900 op de betreffende plek moeten hebben gestaan. ‘De kerk hebben ze helaas niet gevonden, maar men vond wél skeletten van het kerkhof en sporen van de oude stadspoorten en grachten. Dat maakt het geheel toch wel bijzonder’, concludeert Jan. ‘Ik ben er dan ook extra trots op dat de originele tijdsplanning maar met een week verlengd hoefde te worden. Het eindresultaat mag gezien worden, en ook opdrachtgever gemeente Vught droeg tijdens de oplevering geen enkele herstelpunten of wijzigingen aan. Weer een mooi project afgerond!’

De werkzaamheden werden gestart met het opbreken van de verhardingen, rioleringen en huisaansluitingen. Na het plaatsen van de bemaling kon het nieuwe hoofdriool worden geleverd en aangebracht. De nieuwe huisaansluitingen en persleiding volgden, waarna gestart kon worden met het grondwerk. In deze laatste fase bracht JvESCH grondverbetering aan en kon met het aanbrengen van de funderingen en daarboven liggende verhardingen het eindresultaat eind juni 2019 worden opgeleverd.